Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะใช้ได้กับทุกเว็บไซท์ในเครือของ Dynatrend Limited ซึ่งในที่นี้เราจะเรียกแทนด้วยหนึ่งในเว็บไซท์ของเรานั่นคือ เว็บไซท์ Gadgetrend

เว็บไซท์ Gadgetrend ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกคน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซท์ของบริษัท ไดน่าเทรนด์ จำกัด (Dynatrend Limited) ดังนั้น 

ในกรณีที่คุณสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซท์ Gadgetrend จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพิ่มเติมได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ในการแจ้งค่าใช้จ่ายของบัตรเครดิต (Billing Address) รวมถึง เอกสารที่ระบุถึงข้อมูลของคุณ 

เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการแก่บุคคลเข้ามายังเว็บไซท์ บริษัท ไดน่าเทรนด์ จำกัด (Dynatrend Limited) ทางเว็บไซท์จึงได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ อาทิเช่น อีเมล์ (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) รหัสไปรษณีย์ (Postal Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

และเพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เว็บไซท์ Gadgetrend จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของคุณบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมเข้าชมเว็บไซท์ (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) หน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซท์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซท์ (Access Times) และเว็บไซท์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้า (Referring Website Addresses)

บริษัท ไดน่าเทรนด์ จำกัด (Dynatrend Limited) ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซท์ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซท์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซท์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร ทั้งนี้บริษัท ไดน่าเทรนด์ จำกัด (Dynatrend Limited) ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซท์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซท์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซท์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

เว็บไซท์ Gadgetrend จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของคุณในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซท์ Gadgetrend เท่านั้น

เว็บไซท์ Gadgetrend ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ เว็บไซท์ Gadgetrend ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากคุณเท่านั้น

ในกรณีที่ เว็บไซท์ Gadgetrend ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น การจัดพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ เว็บไซท์ Gadgetrend เป็นต้น เว็บไซท์ Gadgetrend จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ เว็บไซท์ Gadgetrend

บริษัทจะจัดวางข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาด้วยการควบคุมที่เหมาะสม และจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีต่อไปนี้


เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณ คุณมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก เว็บไซท์ Gadgetrend ก็ได้ โดยเพียงแต่กรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ เว็บไซท์ Gadgetrend ทราบในหน้าเว็บ http://www.gadgetrend.com


เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เว็บไซท์ จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น เว็บไซท์ Gadgetrend จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลด้วย การใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol 


“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ เว็บไซท์ Gadgetrend ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซท์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของคุณแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซท์ของบริษัท ไดน่าเทรนด์ จำกัด (Dynatrend Limited)สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซท์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป 


หากคุณเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว คุณจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซท์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซท์ที่คุณแวะ หรือเยี่ยมชม 


ทั้งนี้ เว็บไซท์ Gadgetrend จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ เว็บไซท์ Gadgetrend เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ เว็บไซท์ Gadgetrend ต่อไป


เว็บไซท์ Gadgetrend อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น เว็บไซท์ Gadgetrend จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่แวะชม หรือเยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซท์ของบริษัท ไดน่าเทรนด์ จำกัด (Dynatrend Limited.) การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อ เว็บไซท์ Gadgetrend